PRIVACY VERKLARING / COOKIES

Algemene privacyverklaring en Cookies

Mozart Restaurants
Mozart Restaurants hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens Mozart Restaurants  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Mozart Restaurants zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze helpdesk.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Mozart Restaurants  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (met toestemming van de betrokkene ).
 • Helpdesktickets / Emails
 • Het registreren en verwerken/factureren van uw inschrijvingen voor (voor)verkoop, camping en competities.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en btw-nummer;
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum en nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Resengo
Wij maken gebruik van de website https://resengo.com voor onze reservaties,  dit bedrijf heeft zijn eigen privacyverklaring en is onafhankelijk van ons.
Uw gegevens ingegeven bij een reservatie van Mozart Restaurants zal wel voor ons beschikbaar zijn en vallen onder dezelfde voorwaarden als op deze pagina het geheel aangegeven is, muv het verwijderen van de gegevens,  hiervoor dient u zich te richten tot Resengo

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij er een wettelijk onderbouwde vraag voor is (bijvoorbeeld BTW of andere overheidscontrole ).

Bewaartermijn
Mozart Restaurants bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden en dit enkel voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Mozart Restaurants van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze website.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacy statement staat de link naar onze helpdesk om contact met ons op te nemen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Mozart Restaurants kan zijn privacy statement wijzigen.
Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Cookies
Deze kleine bestandjes zijn vaak noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, indien u deze niet wenst te hebben en op een eerste bezoek of na 30 dagen terug op onze website komt kunt u akkoord gaan of niet akkoord gaan.
De cookies die wij gebruiken zijn louter voor het functioneren van de website indien deze aanwezig zijn.
Om te controleren welke cookies wij gebruiken drukt u op de knop,  een eventueel gebruik ervan zal daarop zichtbaar worden.

Controleer onze gebruikte coockies

Bedrijfsgegevens:
Onze Restaurants hebben ieder hun eigen inschrijving in het KMO en eigen BTWnummer,  deze zijn te vinden op de afzonderlijke pagina´s per stuk van het restaurant,  te vinden in het menu van deze website.